İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres.:ERZENE MAH. 550 SOK. NO: 37 BORNOVA/İZMİR

Tel.:0.232 388 68 05

Fax:0.232 388 19 88

e-mail : bsydvakfi@ttnet.net.tr


T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONUDevletimizin Anayasa'da belirtilen sosyal bir hukuk devleti olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu ilkeden hareketle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, 3294 Sayılı Yasa ile 1986 yılında kurulmuştur.Anayasa'nın 2.maddesinde ifadesini bulan Sosyal Devlet ilkesinin en belirgin oluşumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç ve düşkünlere ilişkin devletin tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Fonun vizyonu; eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.Fonun 3294 Sayılı kuruluş yasasında yer alan amacı:Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,

Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (SYDV )

3294 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanunun amacına uygun çalışmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede, mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.Halen 81 il ve 850 ilçe olmak üzere 931 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir.Vakıfların karar organları vakıf mütevelli heyeti dir.İl ve İlçelerde tüm yardım programları, vakıf mütevelli heyetlerinin kararları ile yürütülmektedir.9 Aralık 2004 tarih ve 25665 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi ile; 3294 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş, dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerinin oluşumu yeniden düzenlenmiştir,SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (SYDV )3294 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanun'un amacına uygun çalışmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede, mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.Halen 81 il ve 850 ilçe olmak üzere 931 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir.Vakıfların karar organları vakıf mütevelli heyeti dir.İl ve İlçelerde tüm yardım programları, vakıf mütevelli heyetlerinin kararları ile yürütülmektedir.9 Aralık 2004 tarih ve 25665 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi ile; 3294 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş, dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerinin oluşumu' yeniden düzenlenmiştir.

İl SYD Vakıflarının Mütevelli Heyetleri

Vali başkanlığında, belediye başkanı, defterdar, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, SHÇEK il müdürü, il müftüsünün yanı sıra il tarım müdürü, köy ve mahalle muhtarlarının kendi aralarından seçecekleri 1 köy muhtarı,1 mahalle muhtarı, 2 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.İlçe SYD Vakıflarının Mütevelli Heyetleri

Kaymakam başkanlığında, belediye başkanı, malmüdürü, ilçe milli eğitim müdürü, sağlık bakanlığı ilçe üst görevlisi, ilçe müftüsünün yanı sıra varsa ilçe tarım müdürü, köy ve mahalle muhtarlarının kendi aralarından seçecekleri 1 köy muhtarı, 1 mahalle muhtarı, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.Vakıfların GelirleriSosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılacak miktarlar, Mahalli İdare Bütçelerinden % 2 oranında ayrılacak paylar, ( 07.12.2004 kabul tarihli 5272 Sayılı Kanunun 87. maddesinin (e) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır)Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımları,

İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,

Diğer gelirlerden,

oluşmaktadır.Vakıflarca Kaynakların KullanımıFonda toplanan kaynak, Fon kurulu kararları ile ülke genelinde kurulu bulunan 931 Vakfa aktarılmakta, bu kaynaklar Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımıza ayni veya nakdi yardımlar olarak ulaştırılmaktadır.Vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlık veya Valiliklerin hizmet binalarında faaliyet gösteren Vakıflara ihtiyaç durumlarına göre başvurmaktadırlar.Yapılan başvurular vakıf mütevelli heyetlerince değerlendirilmekte, sosyal güvenceden yoksun, fakir ve muhtaç durumda oldukları tespit edilenlerin yardım talepleri karşılanmaktadır.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yoksul vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevini üstlenmişlerdir.Vakıfların DenetimiSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesap yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce, idari yönden ise İçişleri Bakanlığının denetimine tabidirler.