GÖREV VE PERSONEL DURUMU:

1830 Yılında İlk defa Bornova'da bir Jandarma birimi teşkil edilmiştir. 01 Nisan 1958 tarihinde Bornova Nahiyesi 7033 Sayılı Kanun ile ilçe olduğundan, Bornova'da faaliyet gösteren Jandarma birimi müstakil bölük haline gelmiştir.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, Erzene Mahallesi Gençlik Caddesi Nu:2 BORNOVA (Suphi KOYUNCUOĞLU Lisesinin bitişiği) adresinde bulunan binasında Komutanlık Karargâhı ve (4) adet Asayiş Timi ile ilçemizdeki (12) köye asayiş hizmeti sunmaktadır. Komutanlığımıza bağlı olarak Ruhsat Kısmı da hizmet vermektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Erzene Mahallesi Gençlik Caddesi Nu: 2 Bornova/İZMİR

Tel. 0232 388 10 17 - 0232 343 27 08

Belgegeçer: 0232 343 71 41

AV TEZKERESİ VE SİLAH BULUNDURMA İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe,

2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

3. Sağlık Raporu (Av tezkeresi için Sağlık Ocağından, Silah Bulundurma Ruhsatı için

tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu),

4. (4) Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),

5. Yarım kapak karton dosya,

GENEL BİLGİLER:

JANDARMANIN GÖREVLERİ:

 1. Mülki görevler.
 2. Adli görevler.
 3. Askeri görevler.
 4. Diğer görevler.

JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİ:

 1. Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak.
 2. Sorumluluğuna verilmiş sınırların emniyet ve muhafazası ile her türlü kaçakçılığın men, takip ve tahkikini yapmak.
 3. Ceza infaz ve tutukevlerinin dış koruması ile hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamak.
 4. Halkın can, ırz, mal güvenliği ve konut dokunulmazlığını sağlamak.
 5. Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak.
 6. Anayasa ve kanunlarla düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli önlemleri almak.
 7. Yardım isteyenlere, korunmaya muhtaç, çocuklara, sakat, hasta, yaşlı kimselere, düşkün ya da kimsesizlere ve yabancılara yardım etmek.
 8. İzine bağlı olarak açılacak yerlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kullanmak.
 9. Doğal hayatın, çevrenin, av ve yaban hayatının korunmasını sağlamak.
 10. Ormanları, kültür ve tabiat varlıklarını korumak.
 11. Trafiği düzenlemek ve denetlemek.
 12. Deprem, sel, yangın, toprak kayması ve çığ gibi tabi afetlerde gerekli önlemleri almak.
 13. Kuduz, veba gibi bulaşıcı hastalıklarda, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik karantina gibi hizmetleri yürütmek ve yetkili makamlara bildirmek.
 14. Kaçak yapılaşmayı önlemek ve yıkım esnasında; yıkımla görevli memurlara yönelik eylemlere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak.
 15. Türkiye'ye gümrük kapılarından giriş yapan TIR'ların güzergahlarını ve mühürlerini kontrol etmek.
 16. Küçükleri muzır neşriyattan korumak maksadıyla basım ve yayınları kontrol etmek.
 17. Ehliyetle olmadan doktor, dişçi ve eczacı vb. adlar altında faaliyette bulunanları önlemek.
 18. Taş ocakları ve su ürünleri ile ilgili kontrol ve denetim yapmak.
 19. Kimlik bildirim kanununa göre suç oluşturan eylemler hakkında gerekli tedbirleri almak.
 20. Çocukların başta; çocuk pornografisi ve uyuşturucu kullanımı olmak üzere her türlü suçlara karşı korunmalarını sağlamak.
 21. Uyuşturucu maddeleri murakabesi hakkındaki kanunla verilen görevleri yerine getirmek.
 22. İzinsiz yardım toplanmasını önlemek maksadıyla gerekli tedbirleri almak.
 23. Toplantı, gösteri yürüyüşleri kanununa göre verilen görevleri yerine getirmek.
 24. Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkındaki mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.
 25. Sinema, video ve müzik eserlerinin üretimi, satışı, yayımı ve bandrollerinin kontrolünü yapmak.
 26. Hayvan sağlığı ve zabıtası kanununa göre menşei şahadetnamesi, veteriner sağlık raporlarının kontrolünü yapmak.
 27. Ölçü ve ayarlar kanununa göre damgasız ölçü ve tartı aletlerinin kullanılmasını önlemek.
 28. Kara paranın aklanmasının önlenmesi kanununa göre gerekli tedbirleri almak.
 29. Kıyılarda görülecek başıboş mayın-patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yok edilmesi hakkındaki kanun gereğince çevresinde emniyetli bir bölgeden gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uzman personel tarafından imhası için ilgili makamlara bilgi vermek.
 30. Türkiye'ye pasaportsuz olarak girenler ile vize süresini geçirenlerin sınır dışı edilmeleri ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

JANDARMANIN ADLİ GÖREVLERİ:

 1. Suçluları aramak, herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeksizin her türlü taktik ve teknikleri kullanarak suç ve suçluları ortaya çıkarmak.
 2. Olayın aydınlatılması için gerekli acele önlemleri almak (suç ve suçun sanığı olabilecekler ile delilleri tespit ve muhafaza etmek.)
 3. Suçla ilgili soruşturma evrakını ve zanlıyı yasalarda belirtilen esaslara uygun olarak Cumhuriyet Savcılığına ya da diğer makamlara göndermek.
 4. Kanunların özel hükümle belirttiği suçlar dışında; suçun önemi, dağınıklığı ve delillerin korunup toplanması bakımından özellik bulunup bulunmadığı değerlendirilerek istemde bulunan Cumhuriyet Savcısının yetki devri şeklindeki yazılı istemi üzerine hazırlık soruşturmasını yapmak.
 5. Cumhuriyet Savcılığının yada diğer adli makamların, adli işlere ilişkin yasa ve nizamlara uygun olarak verdikleri emirleri yerine getirmek.
 6. Zoru gerektiren müzekkereleri infaz etmek.
 7. Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde duruşmaların güvenliğini sağlamak.
 8. İcra memurlarının emniyetini sağlamak maksadıyla yazılı yardım isteklerini yerine getirmek.

JANDARMANIN ASKERİ GÖREVLERİ:

 1. Garnizon Komutanlığı görevleri.
 2. Askeri inzibat görevleri.
 3. Yoklama kaçağı bakaya, firar, izin ve hava değişimi süresini geçirenlerin takibi, yakalanması ve sevk edilmesi.
 4. Askere alınacakların çağrılması ve toplanması.
 5. Askerlik hizmetini belgeleyemeyenlerin askerlik şubesine teslim edilmesi.
 6. Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki görevler.
 7. Seferberlik ile ilgili görevler.
 8. Savaş halinde görevler.
 9. Geri bölge savunması ile ilgili görevler.
 10. Eğitim ve öğretim görevleridir.

JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMESİNE YETKİ VEREN YASAL MEVZUATLAR:

 1. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği.
 2. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.
 3. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
 4. 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun.
 5. 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu.
 6. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği.
 7. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.
 8. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
 9. 211 Sayılı İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği.
 10. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu.
 11. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu.

JANDARMANIN MÜLKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN KULLANDIĞI YETKİLER:

 1. Kamu düzenini (emniyet ve asayişi) sağlama yetkisi.
 2. Durdurma ve kimlik sorma yetkisi.
 3. Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi.
 4. Denetim (kontrol) yetkisi.
 5. Önleyici arama yetkisi.
 6. Önleyici el koyma yetkisi.
 7. Kapalı yerlere girme yetkisi.
 8. Uyarıda bulunma ve emir verme yetkisi.
 9. Yasaklama yetkisi.
 10. Önleyici yakalama yetkisi.
 11. Zor ve silah kullanma yetkisi.
 12. Çağrı ve bilgi isteme yetkisi.
 13. İkametgâhtan ayrılmamayı isteme yetkisi.
 14. Trafiği denetleme ve düzenleme yetkisi.
 15. İstihbarat yetkisi.
 16. İdari para cezası kesme yetkisi.